MAKNA LOGO KEMENTERIAN AGAMA

 

NO. GAMBAR KETERANGAN ARTI
1 Bintang Lima Bintang bersudut lima Melambangkan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Mengandung makna Aparatur Kemenag selalu mentaati dan menjunjung tinggi agama dalam melaksanakan tugas.
2 Kapas&Padi 17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan kitab suci dan 45 bulir padi dan kapas Bermakna kebulatan tekad karyawan Kemenag membela kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus(8) 1945.
3 Padi dan kapas Melambangkan sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bermakna aparatur Kemenag mengemban tugas mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata.
4 Kitab Suci Kitab Suci Bermakna aparatur Kemenag menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup.
5 Alas Kitab Alas Kitab Suci Bermakna pedoman hidup harus ditempatkan pada proporsi yang semestinyanya sesuai dengan ajaran yang termaktub dalam kitab suci.
6 Kalimat "Ikhlas Beramal" Bermakna aparatur Kemenag dalam mengabdi kepada masayarakat dan negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus ikhlas.
7 Perisai Segi Lima Perisai segi lima Bermakna kerukunan hidup antar umat beragama dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
8 Logo Keseluruhan lambang Bermakna aparatur Kemenag bertekad mengabdi kepada negara dengan niat ibadah dan iman yang teguh serta hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.